darkolivee@gmail.com

7 Temmuz 2012 Cumartesi

2012 lisans kpss sorularından hatırlananlar


Herkese Merhaba!

Biliyorsunuz bugün 2012 lisans kpss sınavı vardı, eşimde girdi.
İşte merak edenler için sorulardan bazıları1. Aşağıdaki mesleklere sahip kişilerden hangisi, farklı bir ekonomik faaliyet grubu içinde yer alır?

A) İzmir – Ankara arasında bir otobüs firmasında çalışan şoför
B) Konya’da bir hastanede görev yapan doktor
C) Mardin’de bir ilköğretim okulunda görev yapan öğretmen
D) Çubu Ovası’nda buğday tarımı yapan çiftçi
E) Ilgaz Dağı’ndaki bir otelde çalışan aşçı

2. Aşağıdakilerin hangisinde, yer altı kaynağının rezerv bakımından zengin olduğu yer yanlış verilmiştir?

A) Demir – Sivas (Divriği)
B) Krom – Elazığ (Guleman)
C) Barit – Antalya (Alanya)
D) Manganez – Konya (Seydişehir)
E) Bakır – Artvin (mungul)

3. Türkiye’de tarım sektörünün en önemli sorunlarından bir işletmelerin parsel büyüklüğünün giderek küçülmesidir. Bu sorunun çözümü için küçük arazilerin toplulaştırma yoluyla birleştirilmesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır.

Bu göre, arazi toplulaştırmasıyla birlikte aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkması beklenmez?
A) Mülkiyet yapısının değişmesi
B) Tarımsal işlerde zaman kaybının azalması
C) İşletme sayısının artması
D) Tarımsal üretimde artış sağlanması
E) Teknolojiden yararlanmanın artması

4. I. Maki
II. Bozkır
III. Çayır
IV.Çiçekli bitkiler ve orman

Yukarıda Türkiye’deki bazı bitki tür ve toplulukları verilmiştir.

Buna göre, bu bitkilerin egemen olduğu yerlerde doğal koşullara uygunluk ve üretimdeki verimlilik bakımından sırasıyla hangi hayvan türlerinin yetiştirilmesi ve hayvancılık faaliyetlerinin yapılması beklenir?

I II III IV
A) Koyun sığır Arıcılık Kıl keçisi
B) Kıl keçisi Koyun Sığır Arıcılık
C) Kıl keçisi Koyun Sığır Arıcılık
D) Koyun Kıl keçisi Arıcılık Sığır
E) Arıcılık Koyun Kıl keçisi Sığır

5. Aşağıda verilen termik santrallerde kullanılan enerji kaynakları göz önüne alındığında hangisinin, hava kirliliği üzerindeki etkisinin daha az olması beklenir?

A) Ambarlı
B) Yatağan
C) Seyitömer
D) Çatalağzı
E) Soma

6. Türkiye’nin kıyı kesimlerindeki ovalarda tarımsal ürün çeşidinin, iç kesimlerdeki ovalara göre daha fazla olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ulaşım olanaklarının çeşitli olması
B) Toprak çeşitliliğinin fazla olması
C) İklim koşullarının elverişli olması
D) Pazarlama olanaklarının gelişmiş olması
E) Modern tarım yöntemlerinin kullanılması

7.Türkiye’nin dış ticaret hacminin giderek büyümesine karşın, dış alımı karşılama oranı istenilen düzeye ulaşamamıştır.

Bu durumun oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

A) Dış satımdaki turizm gelirleri payının artmasının
B) Enerji kaynakları bakımından dışa bağımlılığın fazla olmasının
C) Dış pazarlarda rekabet güçlüğü yaşanmasının
D) Üretilen ürünlerin çoğunun iç pazarlarda tüketilmesinin
E) İmalat sanayisinde dışa bağımlılığın yüksek olmasının

8. Endüstri kuruluşlarının yer seçimini belirleyen etmenler göz önüne alındığında 
Karadeniz’in kıyı kesiminde çay, fındık ve kâğıt endüstrisinin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?

A) Nitelikli iş gücü
B) Ham madde
C) Ulaşım
D) Enerji
E) Sermaye

9. Türkiye’nin gündeminde olan aşağıdaki ulaşım projeleri tamamlandığında hangisinin, yolcu trafiğindeki payının daha fazla olması beklenir?

A) İstanbul Boğazı geçişini de kapsayan Marmaray Projesi
B) Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi
C) Bakü-Tiflis-Kars Deniz Yolu Hattı Projesi
D) Ankara-Eskişehir-Bursa Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi
E) Rize-Erzurum arasında Ovit Dağı tünel geçişi

10. Aşağıdakilerin hangisinde insanların doğal çevre üzerindeki etkisi daha azdır?
A) İstanbul Boğazı'nın her iki yakasını birbirine bağlayan köprülerin yapılması
B) Elmalı ilçesindeki Avlan Gölü ile Karagöl'ün tarım alanı oluşturmak amacıyla kurutulması
C) Yatağan termik Santrali'nde elektrik üretilmesi
D) Doğu Karadeniz yaylalarında arıcılık faaliyetlerinin yaygın olması
E) inebolu – Abana arasındaki kıyı şeridinde denizin doldurularak kara yolu yapılması

11. Türkiye'de bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarını azaltmak için yapılan çalışmalardan biri de bölgesel kalkınma projeleridir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi, bu projelerden biri olan Yeşilırmak 
Havzası Gelişim Projesi kapsamındaki illerden değildir?

A) Samsun 
B) Yozgat
C) Tokat 
D) Amasya
E) Çorum

12. Türkiye'de turizm etkinlikleri çeşitlenmekte, bu da turizm gelirlerinin ekonomideki payını giderek artırmaktadır.
Buna göre, aşağıdaki turizm etkinliklerinden hangisinin, ülke ekonomisine yıl boyunca katkı sağlaması beklenir?

A) Deniz turizmi 
B) Akarsu turizmi
C) Kış turizmi 
D) Kaplıca turizmi
E) Yayla turizmi

13. I.Kanun hükmünde kararname
II. Tüzük
III. Yönetmelik
IV. Genelge

Yukarıdakilerden hangileri, sadece Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılabilir?

A) Yalnız II B) Yalnız I C) I ve II
D) I, II ve IV E) I, II ve III

14. 1982 Anayasası'na göre, Bakanlar Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bakanların, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından atanması zorunlu değildir.
B) Bakanlıkların kurulması ve kaldırılması kanunla düzenlenir.
C) Bakanların görevine doğrudan doğruya Başbakan son verilebilir.
D) Bakanlar Kurulu tüzük çıkarabilir.
E) Başbakan, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından atanır.
15. Eski Türk devletlerinde hükümdara, yönetme yetkisini Tanrı tarafından verildiğine inanılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet’ten önce kurulan Türk devletlerinde bu yetkiye verilen addır?
A) Telkin
B) Toy
C) Kut
D) Balbal
E) Şad

16  Batman’daki Malabadi Köprüsü ve Mardin’deki Hatuniye Medresesi, aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin egemenliği dönemine aittir?
A) Danişmentliler
B) Saltuklular
C) Anadolu Selçukluları
D) Artuklular
E) Mengücekliler

17. Satuk Buğra Han, amcası Oğulcak Kadir Han devletin başındayken İslamiyet’i benimsemiş, amcasından sonra hükümdar olunca da İslamiyet’i resmi din olarak kabul etmiştir.
Bu bilgiye Karahanlılarda,
I. Devleti yönetme yetkisinin hanedana ait olduğu,
II. İslamiyet’in Türkler arasında yayılmasının hızlandığı,
III. Arapçanın resmi dil olarak kabul edildiği
Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

18  Aşağıdakilerden hangisinin, Osmanlı 
Devleti’nde ticareti geliştirmek ve ticaret yollarında güvenliği sağlamak amacıyla yapıldığı savunulamaz?
A) Derbentler
B) Kervansaraylar
C) Bedestenler
D) Menziller
E) Dârülkuralar

19. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı tımar 
sistemine göre dirlik sahibinin görevlerinden biri değildir?

A) Kapıkulu askerlerine ulufe dağıtmak
B) Savaş zamanı cebelü denilen askerleriyle orduya katılmak
C) Dirliğindeki vergileri toplamak
D) Bulunduğu bölgenin güvenliğini sağlamak
E) Bölgesinde üretimi arttıracak tedbirler 
Almak

20. I. Şer’i hukuk kuralları
II. Eskir Türk gelenekleri
III. Fethedilen bölgelerde daha önceki 
uygulamalar
Osmanlı Devleti’nin hukuk sisteminde yukarıdakilerden hangileri etkin olmuştur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III


21. Aşağıdakilerden hangisi, 3 Mart 1924 günü TBMM’de kabul edilen kanunlar kapsamında değildir?
A) Halifeliğin kaldırılması
B) Osmanlı hanedan üyelerinin Türkiye sınırları dışına çıkarılması
C) Şeyhülislamlık makamının lağvedilmesi
D) Şer’iye ve Evkaf Bakanlığının kaldırılması
E) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması

22. Aşağıdakilerden hangisinin, ekonomik ilişkilerdeki karışıklıkları önlemek amacıyla yapıldığı savunulamaz?
A) Ölçü sisteminin değiştirilmesi
B) Hafta tatilinin Cuma gününden Pazar gününe alınması
C) Soyadı kanununun çıkarılması
D) Kılık ve kıyafet alanındaki düzenlemelerin yapılması
E) Miladi takvimin kabul edilmesi

23. TBMM’nin Saltanatı kaldırması, aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilemez?
A) Devlet rejiminin adının konulduğuna
B) Milli egemenliğin güçlendirildiğine
C) Kişisel egemenliğin sona erdiğine
D) Demokrasiye geçiş için adım atıldığına
E) Tüm yetkilerin TBMM’de toplandığına

24. Aşağıdakilerden hangisinin dilde sadeleştirmeye etkisi olduğu savunulamaz?
A) İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanılması Hakkında Kanun çıkarılması
B) Türk Ceza Kanunu’nun çıkarılması
C) Türkçe bilim terimlerinin hazırlanması
D) Türk Dil Kurumunun kurulması
E) Harf inkılabının yapılması

25 1294 Anayasası’nın 88. Maddesi “Türkiye’de din ve ırk ayırt edilmeksizin vatandaşlık bakımından herkese Türk denir.” şeklindedir.
Bu madde Atatürk’ün
I. Milliyetçilik,
II. Laiklik
III. Halkçılık

İlkelerinden hangileriyle ilişkilendirilebilir?
A) Yalnız I
B) I, II ve III
C) I ve II
D) II ve III
E) I ve III

26. Aşağıdakilerden hangisi, yeni Türk alfabesinin kabul edilmesinden sonra okuryazar oranını artırmaya yöneliktir?
A) Türk Ocaklarının kurulması
B) Öğretimin Birleştirilmesi Yasası’nın kabul edilmesi
C) Azınlık ve yabancı okullarının denetim altına alınması
D) Millet mekteplerinin açılması
E) Ankara Hukuk Mektebinin açılması

27. Mustafa Kemal Paşa’nın Nutuk’unda,
I. TBMM’nin açılması
II. Halifeliğin kaldırılması
III. Serbest Cumhuriyet Partisinin kurulması
Olaylarından hangileri yer almaktadır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) Yalnız III
D) Yalnız II
E) I, II ve III

28. Aşağıdakilerden hangisinin, Atatürk Dönemi’nde Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkısı olduğu savunulamaz?
A) Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olması
B) Türkiye’nin Sadabat Paktına üye olması
C) Almanya’nın yayılmacı politika izlemesi
D) Musul’un Ankara Antlaşması ile Irak’a bırakılması
E) Türkiye’nin Briand-Kellogg Paktına katılması

29. 1923-1930 yılları arasında Türk dış politikasının başlıca faaliyet alanını aşağıdakilerden hangisi oluşturmuştur?
A) Bölgesel paktlar oluşturmak
B) Boğazları denetim altına almak
C) Lozan Antlaşması’ndan kalan sorunlarını gidermek
D) Milletler Cemiyetine üye olmak
E) Hatay sorununu çözmek


30.Geometrideki yamuk sorusunun cevabı  1/10


31. Kira sorusunun cevabı : maaşı 1600tl


32. Ekonomi toplantısının cevabı  İstanbul


33.Hangi madenin çıkarıldığı yer yanlış verilmiştir  cevap  manganez  seydişehir- konya


34 .Hangisi Osmanlının modernleşmesini göstermez. cevap  Enderun 


35. Sinema salonundaki 50 koltuklu sorunun cevabı 37si mavi


36-Sakarya Projesine Hangi İller Dahil Değildir? Yozgat 

37. Havayı En Az Kirleten Yakıt ?cevap  Ambarlı doğalgaz santrali 

39 limanların ortak özelliği ? cevap Turizim Değildir

41. Nufus sayımı ile ilgili soru? cevap kentsel nufus kırsal nufustan herzaman fazladır.

42. insanın doğaya katkısının en az olduğu faaliyet.? cevap Arıcılık 

43. verilen haritada şehirlerin (samsun,mersin,istanbul ,izmir)ortak özelliği değildir? cevap turist taşıma gelişmiştir

44 dış ticaret açığının büyümesine etki etmez ?cevap  üretilen malın yurtiçinde tüketilmesi

45 . arazi toplulaştırma ile ilgili soru? cevap üretim artar


46. X ve Y yıllarında doğan 2 çocuğun olduğu soru: cevap   yıl bazında yazılışı 3(Y-X)


47. Matematik sorusunu hatırlamıyorum ama cevabı  2 kök 3

Kaynak : Eşim ve http://www.aktuelpsikoloji.com

Eşimin hatırladığı kadarı ile soru cevap ekliyorum sürekli,  sayfa yenileyin!
Hatırladığınız soruları yorum bölümüne ekleyebilirsiniz.

Sevgiler
Darkolivee

7 yorum:

 1. selam ben de girmiştim o sınava bir kaç zaman evvel ..soruları paylaşman ne güzel olmuş tekrar hatırlamamı ve girdiğim zamanla kıyas yapmamı sağladı..sevgiler

  YanıtlaSil
 2. Lovely blog!

  Thanks for your comment! I hope you liked my blog and consider following it and I'll follow you back :) Just let me know if you do :)

  http://petitemini.blogspot.se/

  YanıtlaSil
 3. girmedim :) ama kuzenlerim girdi.Umarım güzel sonuçlar alırlar.

  YanıtlaSil
 4. hıc gırmedım bu sınava ne tuhafmıs

  YanıtlaSil

google hesabınız yoksa NAME/URL yazan kısma isminizi yazıp URL'i boş bırakarak yorum bırakabilirsiniz.

yorum için teşekkürler...

Thank you for your comments...